Whistleblowing

Whistleblowing

Oznamování protiprávního jednání

Dne 23. 10. 2019 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a následně dne 2. 6. 2023 zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V souladu s povinnostmi uloženými naší společnosti BONVER WIN, a.s., IČO: 25899651, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění jsme zavedli vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

V níže uvedených odkazech shrnujeme základní informace, které Vás, jakožto oznamovatele, mohou zajímat.

 

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO OZNAMOVATELE