Rejstřík vyloučených osob 2024

Jak funguje od 1.7.2024 Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách?

Bližší informace k RVO a předmětným formulářům získáte níže na této webové stránce nebo na stránkách MFČR

https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-verejnost

 https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob

 

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (RVO)

Rejstřík je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Správcem rejstříku je Ministerstvo financí České republiky,

 

Do rejstříku se zapisují tyto údaje:

a) identifikační údaje fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,

b) datum zápisu fyzické osoby do rejstříku,

c) důvod zápisu fyzické osoby do rejstříku,

d) datum vzniku důvodu zápisu fyzické osoby do rejstříku a

e) datum zániku důvodu zápisu fyzické osoby do rejstříku.

 

Zápis a výmaz z rejstříku z moci úřední

Ministerstvo financí České republiky zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu,

a) která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

b) která je starší 18 let a je s osobou podle písmene a) společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

c) které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,

d) které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku,

e) vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,

f) která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném,

g) která využila prostředek pro zamezení účasti na hazardní hře.

Jak zjistím, proč jsem zapsaný v Rejstříku?
Ministerstvo financí Vám na žádost vydá výpis z Rejstříku. Na výpisu je uvedeno, zda je osoba zapsaná či nikoliv a pokud zapsaná je, tak jaký je důvod zápisu. 
Pro podání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář Žádost o výpis. Žádost buď vytisknete, necháte si na ní úředně ověřit podpis (např. na poště) a zašlete na adresu Ministerstva financí, nebo jej můžete zaslat elektronicky osobní datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem. „Obyčejný“ e-mail (bez uznávaného elektronického podpisu) nelze pro podání žádosti použít. Blíže k výpisu zde.

Zápis a výmaz údajů provádí Ministerstvo financí České republiky.

Zapisují se do Rejstříku i osoby v exekuci?
Osoby v exekuci se do Rejstříku budou zapisovat od 1. 1. 2027.

Je možné, aby byla osoba zapsána do Rejstříku z více důvodů?
Ano, osoba může být zapsána i z více důvodů, např. z důvodu insolvence a na základě vlastní žádosti. Právní účinky zápisu osoby do Rejstříku (nemožnost účasti na hazardní hře) nastupují po zapsání prvního důvodu pro vyloučení z účasti na hazardní hře a končí výmazem posledního důvodu.

Kdo má přístup k informaci, že jsem zapsán?
Ministerstvo, celní správa a provozovatelé. Ostatní osoby se to dozví pouze v případě, že jim informaci sdělíte (to platí i pro zaměstnavatele, banky apod.).

 

Ministerstvo financí České republiky provede výmaz fyzické osoby z rejstříku, pokud

a) pominul důvod pro zápis do rejstříku podle odstavce 1 písm. a) až d), f) a h),

b) nabylo právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení v případě fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 písm. e) nebo

c) uplynulo 48 hodin od okamžiku, kdy ministerstvu došlo sdělení o využití prostředku pro zamezení k účasti na hazardní hře v případě fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 písm. g).

Ministerstvo financí České republiky provede zápis nebo výmaz fyzické osoby neprodleně poté, kdy se dozví o důvodech zápisu nebo výmazu. Při tom ministerstvo vychází z údajů, které mu poskytl jiný orgán veřejné moci nebo provozovatel. Na tyto údaje se pro účely vedení rejstříku hledí, jako by byly v souladu se skutečným stavem.

Fyzická osoba zapsaná v rejstříku může dát podnět k výmazu podle odstavce 2. Jestliže ministerstvo neshledá důvody k výmazu, sdělí jí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů.

Zápis a výmaz fyzické osoby z moci úřední jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení výmazu na základě podnětu podle odstavce 4 se zasílá fyzické osobě, které se tento výmaz týká.

 

Zápis a výmaz z rejstříku na žádost

Ministerstvo financí České republiky neprodleně zapíše do rejstříku fyzickou osobu na její žádost.

Ve sdělení o provedení zápisu podle odstavce 1 poučí ministerstvo fyzickou osobu o tom, že žádost o výmaz z rejstříku nelze podat dříve než po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu.

Při podávání žádosti přes provozovatele hazardních her doporučujeme vždy zadat e-mailovou adresu. Na zadanou e-mailovou adresu Vám Ministerstvo financí zašle sdělení o provedení zápisu. Výhodou zadání e-mailové adresy je především rychlost doručení sdělení a praktičnost. Zasláním na e-mail se snižuje riziko, že sdělení ztratíte (což se může stát při doručení poštou) nebo že bude po určité době automaticky vymazáno (jak je tomu v systému datových schránek). Pokud e mailovou adresu neuvedete, zašle Ministerstvo financí sdělení o provedení zápisu do osobní datové schránky (máte-li ji zřízenu), nebo poštou. 

Ministerstvo financí České republiky provede na žádost fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 výmaz této osoby z rejstříku, pokud uplynul nejméně 1 rok ode dne provedení zápisu. Ke dříve podané žádosti se nepřihlíží.

 

Pokud si fyzická osoba k podání žádosti nezvolí zmocněnce, musí tato fyzická osoba zvolit některou z níže uvedených variant:

1. podpis na žádosti úředně ověřen,

2. žádost podepsána před pověřeným zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu,

3. žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

4. žádost zaslána datovou zprávou s využitím přístupu se zaručenou identitou, pokud je k tomu ministerstvo technicky vybaveno a uveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách, nebo

5. žádost zprostředkována provozovatelem způsobem podle § 16bb hazardního zákona.

Pokud si fyzická osoba k podání žádosti zvolí zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

Zápis a výmaz fyzické osoby na žádost nelze provést s odloženou účinností nebo na dobu určitou a nelze je vázat na splnění podmínky vymezené v žádosti.

 

Zápis a výmaz fyzické osoby na žádost jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení zápisu nebo výmazu na žádost se zasílá osobě, které se zápis nebo výmaz týká.

 

Prodloužení nebo obnovení ochranné lhůty na žádost

Lhůta podle § 16b odst. 3 hazardního zákona se na žádost fyzické osoby zapsané do rejstříku podle § 16b prodlouží o 1 rok od posledního dne dosavadní lhůty. Ministerstvo financí České republiky neprodleně vyznačí prodloužení lhůty podle § 16b odst. 3 hazardního zákona v rejstříku. Žádost podle odstavce 1 lze podat nejdříve v posledních 3 měsících dosavadní lhůty podle § 16b odst. 2 hazardního zákona. Ke dříve podané žádosti se nepřihlíží.

 

Pokud uplynula lhůta podle § 16b odst. 3 a fyzická osoba je stále zapsána v rejstříku, obnoví se na její žádost tato lhůta v délce 1 roku ode dne vyznačení obnovení lhůty v rejstříku, které provede Ministerstvo financí České republiky neprodleně.

 

Pokud si fyzická osoba k podání žádosti nezvolí zmocněnce, musí být postupovat dle některé z níže uvedených možnosti:

1. podpis na žádosti úředně ověřen,

2. žádost podepsána před pověřeným zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu,

3. žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo

4. žádost zaslána datovou zprávou s využitím přístupu se zaručenou identitou, pokud je k tomu ministerstvo technicky vybaveno a uveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách, nebo

Pokud si fyzická osoba k podání žádosti zvolí zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

Prodloužení nebo obnovení lhůty podle § 16b hazardního zákona nelze provést s odloženou účinností a nelze je vázat na splnění podmínky vymezené v žádosti. Prodloužení a obnovení lhůty podle § 16b hazardního zákona jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení prodloužení nebo obnovení lhůty podle § 16b hazardního zákona se zasílá osobě, které se prodloužení nebo obnovení týká.

 

 

Poskytování údajů z Rejstříku

Uživatelem údajů zapisovaných do rejstříku je také provozovatel za podmínek stanovených v zákoně o hazardních hrách a orgán Celní správy České republiky. Ministerstvo financí České republiky je povinno zajistit provozovatelům při ověření totožnosti fyzické osoby nepřetržitý dálkový přístup do rejstříku pouze k údaji o tom, zda konkrétní osoba je, nebo není zapsána v rejstříku.

 

Ministerstvo financí České republiky vydá fyzické osobě výpis z rejstříku na její žádost. Pokud si fyzická osoba k podání žádosti  nezvolí zmocněnce, musí být

 

1. podpis na žádosti úředně ověřen,

2. žádost podepsána před pověřeným zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu,

3. žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo

4. žádost zaslána datovou zprávou s využitím přístupu se zaručenou identitou, pokud je k tomu ministerstvo technicky vybaveno a uveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách, nebo

Pokud si fyzická osoba k podání žádosti zvolí zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

 

Výpis z rejstříku obsahuje

a) identifikační údaje fyzické osoby, která o výpis z rejstříku žádá,

b) údaj o tom, zda fyzická osoba je, nebo není zapsána v rejstříku,

c) důvod zápisu do rejstříku.

 

Formulář s žádostí o zápis do rejstříku

Ministerstvo financí České republiky na svých internetových stránkách zveřejní formulář s žádostí o

a) zápis do rejstříku,

b) prodloužení nebo obnovení ochranné lhůty podle § 16b odst. 3 zákona o hazardních hrách,

c) výmaz z rejstříku,

d) výpis z rejstříku.

(2) Ministerstvo financí České republiky na svých internetových stránkách zveřejní adresu internetové stránky s formulářem podle viz výše pro  účely plnění informační povinnosti provozovatele.

 nfografika popisuje Rejstřík vyloučených osob z hazardních her (RVO), spravovaný Ministerstvem financí ČR. Ukazuje, kdo se do rejstříku zapisuje, jaké jsou důsledky zápisu a jak lze požádat o výmaz.

 

 

Důsledky zápisu fyzické osoby do Rejstříku

 

Osobě zapsané v rejstříku nesmí provozovatel

a) umožnit vstup dále do herního prostoru,

b) založit uživatelské konto,

c) umožnit prostřednictvím uživatelského konta vložení sázky do hry hazardní hry,

d) umožnit vložení peněžních prostředků na uživatelské konto.

Zákaz podle odstavce viz výše dle písm. a) se nevztahuje na osobu, která do herního prostoru vstupuje za účelem výkonu činnosti související se zajištěním provozu herního prostoru nebo z důvodu záchrany života nebo zdraví, ochrany majetku nebo jiného veřejného zájmu.

 

Pokud jsem byl zapsán do Rejstříku na vlastní žádost, mohu kdykoliv požádat o výmaz z Rejstříku?

Ne, žádost o výmaz můžete podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu na vlastní žádost. Cílem je chránit zejména osoby, které nemají hraní hazardních her zcela pod kontrolou, ale tuto svou situaci si uvědomí a požádají o zápis do Rejstříku. Ochranná lhůta jim brání v tom, aby od této své ochrany při nejbližší příležitosti neupustili. S touto limitací výmazu je nutné počítat.

 

Kdo může požádat o výmaz z Rejstříku?

Žádost o výmaz z Rejstříku může podat fyzická osoba, která je zapsána v Rejstříku na základě vlastní žádosti, a to sama za sebe nebo prostřednictvím zmocněnce pověřeného ověřenou plnou mocí.

 

Když vyplním interaktivní formulář žádosti o výmaz z Rejstříku a zvolím „Vygenerovat podání a připojit přílohy“, tak lze tuto žádost považovat za odeslanou na Ministerstvo financí?

Nikoliv.

Tímto krokem nebyla Vaše žádost doručena Ministerstvu financí, pouze Vám bylo vygenerováno podání, které následně můžete poslat ze své (osobní) datové schránky prostřednictvím možnosti „Připojit přílohy a odeslat do datové schránky.“

Pokud zvolíte možnost „Stáhnout podání v PDF do počítače“, můžete žádost poslat prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem (co to je viz níže) či v tištěné podobě s úředně ověřeným podpisem (viz níže).

 

Pokud jsem se nechal dobrovolně na vlastní žádost zapsat do Rejstříku a nechci, aby mi skončila ochranná doba 1 roku, po kterou se nemůžu nechat vymazat, mám znovu požádat o zápis do Rejstříku?

Nikoliv. Jste-li aktuálně zapsáni v Rejstříku na vlastní žádost a chcete být chráněni před okamžitým impulzem požádat o výmaz z Rejstříku, můžete si prodloužit nebo obnovit ochrannou lhůtu, v rámci které nemůžete být z Rejstříku vymazáni. Žádost o prodloužení nebo obnovení ochranné lhůty můžete podat, pokud Vám do konce stávající ochranné lhůty zbývají max. 3 měsíce nebo v současné době  ochrannou lhůtu v Rejstříku zapsanou nemáte. Ochranná lhůta pak potrvá opět 1 rok, a to ode dne jejího prodloužení nebo obnovení. Po uplynutí ochranné lhůty zápis v Rejstříku trvá, je však již možné kdykoliv podat žádost o výmaz anebo si ochrannou lhůtu znovu obnovit.

Kde si mám nechat úředně ověřit podpis?

Podpis je možné ověřit např. na poště, krajských a obecních úřadech, na všech kontaktních místech veřejné správy Czech POINT (Česká pošta, matriky, apod.) nebo u notáře či advokáta.

Co je to uznávaný elektronický podpis?

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Jedná se například o Českou poštu s.p., eIdentity, a.s., První certifikační autoritu, a.s.

Co je to osobní datová schránka?

Datová schránka v podstatě slouží jako elektronická komunikace se státem a všemi jeho institucemi – například s úřady nebo soudy. Zřízení a používání datového schránky je zdarma. Pokud datovou schránku nemáte, můžete si ji zdarma zřídit na Zřízení datové schránky.

Můžu pro podání žádosti použít datovou schránku, kterou mám pro podnikání?

Datovou schránku zřízenou k podnikatelským účelům bohužel použít nelze. Datová schránka zřízená podnikateli může být používána jen pro úkony související s podnikáním.

Prodloužení nebo obnovení ochranné lhůty

Pokud Vám ochranná lhůta bude končit nebo již dokonce skončila a máte zájem na tom, aby se na Vás nadále vztahovala nemožnost výmazu, můžete podat žádost o další ochrannou lhůtu.  Pokud podáváte žádost o zápis, ochranná lhůta v délce 1 roku Vám naběhne automaticky, ze zákona.

Jaký je rozdíl mezi prodloužením a obnovením ochranné lhůty?

Prodloužení ochranné lhůty přichází v úvahu v případech, kdy dosavadní ochranná lhůta doposud trvá a na základě žádosti dojde k jejímu plynulému prodloužení (o 1 rok od posledního dne stávající ochranné lhůty) - mezi původní a novou lhůtou nevznikne žádná prodleva.

Obnovení ochranné lhůty se použije v případech, kdy je žádost podána až po uplynutí („původní, stávající“) ochranné lhůty. V okamžiku doručení/rozhodování o žádosti o ochranné lhůtě již fyzická osoba není v ochranné lhůtě. Na základě žádosti o ochranné lhůtě dojde k jejímu obnovení (o 1 rok ode dne vyznačení ochranné lhůty v Rejstříku.) Mezi původní a novou lhůtou vznikne určitá prodleva.

Jak mám poznat, jestli mám požádat o prodloužení nebo obnovení ochranné lhůty?

Jak pro prodloužení, tak pro obnovení je jeden formulář – žádost je totožná, v žádosti neuvádíte, zda žádáte o prodloužení nebo obnovení. O který typ se jedná, posoudí samo Ministerstvo financí a ochrannou lhůtu Vám buď prodlouží, nebo obnoví. Následně Vám zašle sdělení, ve kterém bude uvedeno, zda Vám byla ochranná lhůta prodloužena nebo obnovena. 

Jak dlouho bude trvat nová ochranná lhůta?

Nová ochranná lhůta opět trvá 1 rok. Prodloužení ochranné lhůty přichází v úvahu v případech, kdy dosavadní ochranná lhůta doposud trvá a na základě žádosti dojde k jejímu plynulému prodloužení (o 1 rok od posledního dne stávající ochranné lhůty) - mezi původní a novou lhůtou nevznikne žádná prodleva.

Obnovení ochranné lhůty se použije v případech, kdy je žádost podána až po uplynutí dosavadní ochranné lhůty. V okamžiku doručení/rozhodování o žádosti o ochranné lhůtě již fyzická osoba není v ochranné lhůtě. Na základě žádosti o ochranné dojde k jejímu obnovení (o 1 rok ode dne vyznačení ochranné lhůty v Rejstříku.) Mezi původní a novou lhůtou vznikne určitá prodleva.

Jak požádat o ochrannou lhůtu?

Aby Ministerstvo financí nastavilo novou ochrannou lhůtu nebo prodloužilo stávající ochrannou lhůtu, musí fyzická osoba podat žádost o ochrannou lhůtu. Doporučujeme využít formulář Ministerstva financí, žádost ale můžete také napsat na libovolný papír (a formulářovou žádost použít jako vzor).

Má ministerstvo formulář pro žádost o výmaz? 

Ano, formulář naleznete https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/zapis-vymaz

Jak správně vyplnit žádost 

Návod pro vyplnění žádosti naleznete https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-verejnost/formulare-a-navod, můžete si také pustit videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=tK6_ACwUaAE

 

 

Jak správně podat žádost?

Žádost můžete poslat poštou, elektronicky nebo ji doručit osobně.

 

1) Žádost podaná poštou 

Na vytištěné řádně vyplněné žádosti si nechejte úředně ověřit podpis.

Kde si nechat úředně ověřit podpis

Podpis je možné ověřit např. na poště, krajských a obecních úřadech, na všech kontaktních místech veřejné správy Czech POINT (Česká pošta, matriky, apod.) nebo u notáře či advokáta.

 

2) Elektronické podání žádosti

Elektronicky lze žádost podat buď osobní datovou schránkou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost zaslaná datovou schránkou

Žádost můžete zaslat Vaší osobní datovou schránkou. Nesmí se jednat o datovou schránku podnikající fyzické osoby, jelikož datová schránka zřízená podnikateli může být používána pouze pro úkony související s podnikáním, a tudíž ji pro účely žádosti nelze použít. Vyplněnou žádost zašlete ze své osobní datové schránky do datové schránky Ministerstva financí - ID datové schránky Ministerstva financí je xzeaauv. Pokud osobní datovou schránku nemáte, můžete si ji zdarma zřídit na Zřízení datové schránky (mojedatovaschranka.cz). Datová schránka je v podstatě elektronická komunikace se státem a všemi jeho institucemi – například s úřady nebo soudy. Zřízení a používání datového schránky je zdarma. 

Žádost zaslaná e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem

E-mailem lze žádost podat pouze v případě, že bude obsahovat uznávaný elektronický podpis. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem se žádost zasílá na adresu Ministerstva financí podatelna@mfcr.czŽádost není možné podávat obyčejným e mailem bez uznávaného elektronického podpisu. 

 Co je to uznávaný elektronický podpis

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Jedná se například o Českou poštu s. p., eIdentity, a.s., První certifikační autoritu, a.s. 

 

3) Osobní podání žádosti

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem můžete osobně doručit na adresu Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10, Praha. Žádost opatřená úředně ověřeným podpisem se odevzdává na podatelnu (po příchodu do budovy v chodbě před recepcí vpravo). Podání žádosti na podatelně je možné v úředních hodinách podatelny:

  • pondělí, středa 7:30 – 17:00 hod.
  • úterý, čtvrtek, pátek 7:30 – 16:15 hod.

 

Vyplněnou žádost můžete podepsat a ověřit svou totožnost také přímo v sídle Ministerstva financí na adrese Letenská 15, 118 10 Praha před pověřeným zaměstnancem. K ověření podpisu je nezbytné prokázat se dokladem totožnosti, tj. občanským průkazem, cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. Pro ověření totožnosti nelze použít řidičský průkaz. Podepsání žádosti před pověřeným zaměstnancem je možné:

  • pondělí až čtvrtek: 8:00 hod. - 11:00 hod. a 12:00 hod. - 16:00 hod.
  • pátek: 8:00 hod. - 11:00 hod. a 12:00 hod. - 14:00 hod.

 

Po příchodu do budovy se obraťte na zaměstnance recepce s požadavkem, aby Vám zavolal zaměstnance odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu ve věci rejstříku vyloučených osob (RVO). Následně za Vámi přijde zaměstnanec, který s Vámi žádost projde, ověří Vás podle Vašeho dokladu totožnosti a žádost od Vás převezme.