Registr vyloučených osob

OBECNÉ INFORMACE

Registr vyloučených osob
 

Zákonná definice Rejstříku vyloučených osob (RVO) z účasti na hazardních hrách

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „RVO“) je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Správcem rejstříku je Ministerstvo financí ČR.

Je podstatné zdůraznit, že se nejedná o Rejstřík „patologických hráčů“, ale pouze o rejstřík osob preventivně vyloučených z účasti na hazardních hrách vycházející z nejnižšího možného posouzení majetkových poměrů osob a rizikovosti u těchto skupin osob.

 

Jaké údaje jsou vedeny v RVO?

a) identifikační údaje fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,

b) datum zápisu fyzické osoby do rejstříku a

c) důvod zápisu fyzické osoby do rejstříku.

 

Kdo provádí zápis a výmaz údajů z RVO?

Zápis a výmaz údajů podle odstavce provádí Ministerstvo financí ČR.

 

Jaké osoby jsou z moci úřední do RVO zapsány – tj.  tzv. AUTOMATICKÝ ZÁPIS DO RVO?

Fyzické osoby,

a) které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) a podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o životním a existenčním minimu“) tzn. příjemci příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení,

b) které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovány podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a podle zákona o životním a existenčním minimu, tzn. společně posuzované osoby,

c) vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), tzn. osoby v insolvenci,

d) kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, nebo

e) kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

f) které neplní své vyživovací povinnosti k nezaopatřenému dítěti, kterému je přiznáno náhradní výživné. Nově zařazeno od 1.7.2022.

Ministerstvo financí ČR  provede neprodleně výmaz osoby z RVO, pominou-li důvody pro tento zápis, a v případě osoby, vůči které byl pravomocně zjištěn úpadek, neprodleně po skončení insolvenčního řízení.

 

Jak si může fyzická osoba ověřit, zda je zapsána v RVO?

Ministerstvo  financí ČR dotčeným osobám automaticky nezasílá informace o zápisu do RVO nebo výmazu z RVO  provedeného z moci úřední na základě zákona ani o dalších změnách v Rejstříku.

Každý se může na Ministerstvo  financí ČR obrátit s žádostí o výpis z RVO, Ministerstvo financí ČR následně zašle výpis s informací, zda osoba je nebo není vedena v RVO, v případě vedení v RVO obdrží výpis i s uvedením důvodu/ů zápisu do RVO. Osoba může být zapsána do RVO i z více důvodů současně. Zápis z více důvodů má stejné právní účinky jako zápis z jednoho důvodu.

Formulář žádosti o výpis z RVO je dostupný na níže uvedeném linku. Rovněž v případě žádosti o výpis z RVO je nutné požadovat zaslání tištěné žádosti s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem, je-li žádost zasílána prostřednictvím e-mailu

https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/vypis

 

Je možné se nechat zapsat do RVO na vlastní žádost?

ANO, Ministerstvo  financí ČR zapíše do RVO fyzickou osobu na její vlastní žádost.

U zápisu na vlastní žádost může osoba zapsaná v RVO požádat o výmaz z RVO nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu; o této skutečnosti musí být žadatel poučen.

 

Zapisují se do RVO a mají omezenou možnost účasti na hazardních hrách i osoby v exekuci?

Dle stávajícího znění zákona o hazardních hrách nikoliv, toto omezení se týká pouze osob vymezených výše.

 

Je možné, aby byla osoba zapsána do RVO z více důvodů?

Ano, u osoby vedené v RVO jsou evidovány všechny důvody zápisu do RVO. Právní účinky zápisu osoby do RVO (nemožnost účasti na hazardní hře) nastupují po zapsání prvního důvodu pro vyloučení z účasti na hazardní hře a končí výmazem posledního důvodu.

 

Jak mám postupovat, pokud si myslím, že bych v RVO vůbec neměl být zapsán (nenaplňuji důvody pro zápis do RVO), ale provozovatel hazardní hry mi neumožnil účast na hazardní hře?

Pokud je důvodem pro neumožnění účastí na hazardní hře zápis v RVO a Vy si myslíte, že v něm nemáte být zapsán/a, pak lze jen doporučit obrátit se na Ministerstvo financí ČR s žádostí o výpis z RVO či o prověření relevantnosti zápisu, odkaz na postál Ministerstva financí ČR s příslušnou žádosti:

https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/vypis

 


 

Nejčastější otázky / odpovědi k RVO na stránkách Ministerstva financí

VIDEO NÁVOD – Jak vyplnit žádost pro Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách - VIDEONÁVOD

 


 

Údaje pro zápis do RVO čerpá Ministerstvo z příslušných databází spravovaných Ministerstvem spravedlnosti (Insolvenční rejstřík – ISIR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (Informační systém pro vedení agendy dávek pro občany v hmotné nouzi OKNouze) nebo je získává přímo od příslušných soudů. Nelze vyloučit, že k zápisu či výmazu může dojít s určitým drobným zpožděním způsobeným prodlevou v získání relevantních informací z příslušných databází či jejich aktualizací. Stejně tak nelze vyloučit ojedinělé případy nepřesných či mylných dat zapsaných v databázích, u nichž není Ministerstvo financí správcem. V těchto ojedinělých případech bude možné se obrátit na příslušné úřady či soudy s žádostí o prověření či sjednání nápravy.

 

Kompletní a aktuální informace k Rejstříku vyloučených osob naleznete po kliknutí na tento odkaz

 

INFORMACE K REJSTŘÍKU VYLOUČENÝCH OSOB NAJDETE TAKÉ NA NAŠEM BLOGU